Alapszabály

 

I. Általános rendelkezések

1.Az Egyesület olyan kulturális nonprofit társadalmi szervezet, amelynek célja a magyar származású amatőr és hivatásos fotósok közös szervezetbe való tömörítése, fotóművészeti tevékenységük támogatása, fejlesztése. A tagok lakhelyének kulturális életének gazdagítása kiemelten a vizuális kultúra területén.

II. Az Egyesület célja, feladata

2. Céljai megvalósítása érdekében a következő feladatokat látja el:

2.1. Támogatja a vizuális kultúra, kiemelten a fotóművészet, a fényképezés iránt érdeklődők elméleti, gyakorlati fejlődését, szakmai haladását, tagjainak művészeti, technikai fejlődését,

2.2. Támogatja a tagság pályázati - nemzetközi,- és hazai - és kiállítási részvételét, egyéni és kollektív szereplését,

2.3. Ösztönözi, segíti az Egyesület tagjait a fotózásban való jártasság magasabb szinten való elsajátítására és művelésére, ezeknek megfelelő minőségű, színvonalú alkotások létrehozására

2.4. Helyi összejöveteleket tart, fotósétát, fotókirándulást szervez, alkotótáborokat szervez, lehetőség szerint szakmai előadásokat tart, saját, vagy meghívott közreműködővel

2.5. Felveszi a kapcsolatot, fejleszti és ápolja más hazai és külföldi fotóklubokkal, fotókörökkel

2.6. Területi, országos, nemzetközi fotópályázatokat, fotókiállításokat rendez.

2.7. Szakmai segítséget nyújt a kulturális, idegenforgalmi, helytörténeti, és egyéb kiadványok elkészítéséhez, dokumentálja a tagok lakhelyének társadalmi eseményeit, megörökíti természeti és épített környezetét,

2.8. Megóvja és terjeszti a tárgyi és szellemi kulturális (különösen a fotó-kulturális) örökségeket.

2.9. Bemutatja az Egyesületnek, mint közösségnek és tagjainak, mint önálló alkotóknak munkásságát, művészeti tevékenységét.

2.10. Együttműködik más művelődési, művészeti szervekkel, közösségekkel fotókiállítások, fotótanfolyamok, szakmai programok megrendezésében

2.11. Az Egyesület a szakmai munka erősítése érdekében együttműködést biztosító, folyamatos kapcsolatot tart fenn a fotóművészet legmagasabb szintű országos szerveivel,

2.12. Belső pályázatokat ír ki az Egyesület tagjai részére.

III. Az Egyesület tagsága

Az Egyesület rendes tagja lehet önkéntes alapon minden bel- és külföldi természetes és jogi személy, továbbá jogi személyiség nélküli, intézmény, csoport, szervezet, aki belépési nyilatkozata aláírásával elfogadja annak célkitűzéseit, alapszabályát, vállalja a kötelezettségek teljesítését. A célok megvalósításában önként részt kíván venni és munkásságával a fotókultúrát, a vizuális kultúrát gazdagítja, művészeti alkotásokat hoz létre.

1. A tagsági jogviszony keletkezése:

1.1. Egyesületi alapító tagok: akik az Egyesület alapító gyűlésén részt vettek, és az egyesület megalapításában részt vettek.

1.2. Egyesületi tagok: akik az Egyesület megalapítását követően új tagként csatlakoznak annak munkájához. Felvételük írásos belépési kérelmük alapján az Egyesület Elnökségének egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával történik. A felvételi kérelemhez mellékelni kell minimum 10 db digitális fotót és egy rövid szakmai önéletrajzot. A döntésről a kérelmező írásban kerül értesítésre. Az elutasító határozat ellen – amelynek tartalmaznia kell az indoklást is – az érintett a közgyűlésnél, a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül panasszal élhet, és kérheti a kérelem újra történő elbírálását. Tagsági viszony akkor keletkezik, ha a belépni kívánó az Egyesületi alapszabályban foglaltakkal egyetért, és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el, a belépési nyilatkozat aláírásával ezt elfogadja és a belépéskor érvényes mértékű tagsági díjat befizeti.

Az Egyesület tagjairól az adatlap alapján, az Elnökség naprakész nyilvántartást vezet.

1.3. A pártoló tagok: azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalják, de valamilyen módon rendszeresen támogatják, segítik az Egyesület tevékenységét. A pártoló tagok felvételéről az Egyesület Elnöksége dönt. Az alapszabály elfogadása mellett az Egyesület Elnökségének a felvétel tárgyában hozott döntésével jön létre a jogviszony, melyről írásos megállapodást kötnek.

1.4. Tiszteletbeli tagok: azok a magánszemélyek, akik az Egyesületnek vagy a fotókultúra ügyének különleges, kiemelkedő szolgálatot tettek. Tiszteletbeli tagokat az Elnökség felterjesztése alapján a közgyűlés választja meg.

1.5. A tagsággal járó jogok és kötelezettségek a belépési szándék elfogadása szerint kiállított tagsági igazolás kiadásának napjától illetik meg az új tagot.

2. A tagsági jogviszony megszűnése:

2.1. A kilépés írásbeli bejelentésével.

2.2. A tagnak az Egyesületből való kizárásával, ha az Egyesületi tag az alapszabályban foglaltakkal és az Egyesület érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki, továbbá, ha az Egyesületi tag a klub munkájában, egyéves (nem rendkívüli) közgyűlés közötti időszakban bejelentés, indoklás nélkül nem vesz részt A tag kizárását az Elnökség kezdeményezi a közgyűlésen. A kizárásról a közgyűlés indoklással ellátott határozattal dönt. A tag a kizárásáról szóló határozatot a kézhezvételtől számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja.

2.3. A tag törlésével, ha az Egyesületi tag a tárgy évi tagdíját, fennálló tartozásait írásbeli felszólítás ellenére, a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül sem rendezi.

2.4. Természetes személy esetében a tag halálával, illetőleg nem természetes személy esetében a tag jogutód nélküli megszűnésével.

2.5. Egyesület megszűnésével.

2.6. A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével jogosult megvonni, abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

2.7. A kizárásról, illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat csak azt követően hozható meg, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.

3. A tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A tagok jogai:

3.1.1. Az Egyesületi rendes tagoknak a közgyűlésen szavazati joggal való részvétel, javaslattétel, tisztségvállalás az Egyesület szervezetében

3.1.2. A pártoló és tiszteletbeli tagoknak az Egyesület közgyűlésein tanácskozási joggal való részvétel.

3.1.3. A klub összejöveteleinek, rendezvényeinek látogatása.

3.1.4. A klub által rendezett pályázatokon, kiállításokon való részvétel.

3.1.5. Külső szervek által rendezett pályázatokon, kiállításokon való részvétel.

3.1.6. A klub eszközeinek, felszerelési-, berendezési tárgyainak használata.

3.1.7. Etikai, fegyelmi kivizsgálás kérése, ennek érdekében az Elnökség összehívása.

3.1.8. A tagsági viszony felmondása.

3.2. A tagok kötelezettségei:

3.2.1. A közgyűlésen való részvétel, az alapszabály rendelkezéseinek megtartása, etikai és fegyelmi elvárások betartása.

3.2.2. A klub munkájában való részvétel, a vállalt tisztségekkel járó feladatok, a közgyűlés és az Elnökség határozatainak betartása, elvégzése

3.2.3. Az Egyesület tevékenységében, új tagok toborzásában való részvétel.

3.2.4. Az Egyesület eredményes működésének elősegítése személyes tevékenységükkel és példamutatásukkal.

3.2.5. A tagok alkotásaiknak a klub rendelkezésére bocsátása a szerzői jog figyelembevételével, közös munkásságukat reprezentáló kiállítások megrendezéséhez, illetőleg országos vagy nemzetközi pályázatokon való részvételhez, közös kiadványok készítéséhez.

3.2.6. Az Egyesület vezetőségének tájékoztatása a tagok önálló kiállításairól

3.2.7. Az Egyesület rendes tagjainak a közgyűlés által megállapított tagdíj megfizetése,

3.2.8. Az Egyesület eszközeinek, felszerelési, berendezési tárgyainak megóvása,

3.2.9. Az Egyesület érdekeinek szolgálása, tekintélyének, megbecsülésének gyarapítása

4. Az Egyesület munkájában való részvétel formái:

4.1. Az összejöveteleken való részvétel és munkavégzés, a bizottságokban való tevékenység.

4.2. Részvétel a pályázatokon, kiállításokon egyéni vagy kollektív formában, egyéni kiállítás rendezése stb.

4.3. Vezetőségben való tevékenység.

IV. Az Egyesület szervezete

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség irányítja és látja el.

1. Közgyűlés

1.1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. Dönthet az Egyesületet érintő minden kérdésben. Az Egyesület közgyűlését szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést az Egyesület elnöke, vagy ügyvezető elnöke írásban, az ülést megelőzően kettő héttel korábban a tervezett napirendi pontok feltüntetésével hívja össze. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok 33%-a az összehívás okának és céljának megjelölésével azt igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni továbbá, ha azt a bíróság elrendeli.

1.2. Részvételre jogosultak a rendes tagok, illetve közösségek, szervezetek esetében képviselőjük, az alapító tagok, a pártoló tagok, valamint a tiszteletbeli tagok.

1.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1.3.1. Az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása.

1.3.2. Az éves költségvetés megállapítása; rendelkezés az Egyesület vagyonáról.

1.3.3. Az Elnökség éves beszámolójának továbbá a közhasznúsági jelentés megtárgyalása és jóváhagyása.

1.3.4. Az Egyesületi tevékenység fő irányainak meghatározása.

1.3.5. Az Egyesület más szervezetbe, egyesületbe stb. való belépése, egyesülése, onnan való kilépése.

1.3.6. Az Egyesület feloszlásának kimondása.

1.3.7. Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli cím visszavonása.

1.3.8. A tisztségviselők (elnök, alelnök, titkár) 5 évre történő megválasztása, illetve visszahívása.

1.3.9. A tagdíj megállapítása.

1.4. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Közgyűlési szavazáson a megjelentek 2/3-os többsége szükséges az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához, az Egyesület feloszlásához, illetve más szervezettel való egyesüléséhez. Titkos szavazást kell lebonyolítani a tisztségviselők megválasztásakor.

1.5. A jelenlévő tagok legalább 20%-ának erre irányuló javaslatára titkos szavazást kell elrendelni. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, (Ptk. 685.§ b. pont) élettársa a határozat alapján: kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

1.6. A közgyűlés határozatképességéhez a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a + 1 fő jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén, ugyanazon a napon – változatlan napirend mellett – egy órával később összehívott ismételt Közgyűlés, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, és a Közgyűlés érvényesen megtartható. Ennek tényét a Meghívóban fel kell tüntetni.

1.7. A közgyűlésen az Egyesületi alapító tagok és az Egyesületi tagok tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal, a pártoló tagok és meghívottak tanácskozási és indítványozási joggal vesznek részt.

1.8. A közgyűlés az Elnökség javaslatára tiszteletbeli tagokat választhat.

1.9. A közgyűlések nyilvánosak, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot a közgyűlés a külön meghívottak számára megszavazhatja. A közgyűlés nyilvánossága érdekében a közgyűlésről szóló tájékoztatást az internetes honlapján (jelenleg: https://kepolvasok.hu) közzé kell tenni.

1.10. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, a Határozatok rendje szerint.

2. Elnökség

Az Egyesület vezető szerve az 5 tagú elnökségből áll, mely a – közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések kivételével – az Egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal.

2.1. Az Elnökség összetétele és választása:

2.1.1. Az Elnökség tagjai: elnök, alelnök, titkár, két elnökségi tag.

2.1.2. Az Elnökség tagjait a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 5 év időtartamra választja meg.

2.2. Összeférhetetlenségi szabályok

2.2.1. Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

2.2.2. Kiskorú tag csak az életkorának megfelelő – képviseleti és bankszámla feletti rendelkezési joggal nem járó- tisztségre választható.

2.2.3. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b. pont), élettársa, a határozat alapján:

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyben egyébként érdekelt.

A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

2.2.3 A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

2.2.4 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

2.3. Az Elnökség fő feladatai:

2.3.1. Az Egyesület éves munkaprogramjának elkészítése.

2.3.2. A közgyűlés által elfogadott kereteken belül a részletes éves költségvetés meghatározása

2.3.3. A közgyűlés összehívása;

2.3.4. Két közgyűlés között az Egyesület tevékenységének irányítása;

2.3.5. Gondoskodás az Egyesület rendezvényeinek előkészítéséről, megszervezéséről, lebonyolításáról;

2.3.6. A tagok nyilvántartásba vétele, törlése. A tagfelvétel utólagos bejelentése a közgyűlésen.

2.3.7. Felszólítás a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésére.

2.3.8. Döntés más szervezetekben való tagsági részvételben.

2.3.9. Jegyzőkönyv felvétele az Elnökségi ülésekről a Határozatok rendje szerint.

2.4. Az Elnökség szükség szerint, évente legalább két alkalommal tart ülést az Egyesületi tevékenység folyamatos biztosítására. Az elnökségi ülést az Egyesület elnöke, vagy ügyvezető elnöke írásban, az ülést megelőzően egy héttel korábban a tervezett napirendi pontok feltüntetésével hívja össze.

2.5. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet.

2.6. Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha az Elnökség több mint fele jelen van;

2.7. Az Elnökség a határozatait egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

2.8. Az elnök köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni a Határozatok rendje szerint.

2.9. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség döntéseire a jelen alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságra-hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.

2.10. Az Elnökség a feladatok ellátására tagok és külső szakértők fölkérésével eseti szakmai bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre.

2.11. Az Elnökség tagjai a megbízatásukkal járó feladatokat ellenszolgáltatás nélkül végzik.

3. Tisztségviselők

3.1. Elnökség

Elnök: Kővári-Vágner Rudolf

Alelnök: Csizmadia Tamás

Titkár:  Csontos Mária

Elnökségi tag: 

Elnökségi tag: 

4. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:

a) A megbízás időtartamának lejártával,

b) A Közgyűlés általi visszahívással, amennyiben egy éven keresztül nem vesz részt az Elnökség alapszabály szerinti munkájában.

c) A törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,

d) Lemondással,

e) Elhalálozással.

5. Határozatok rendje

5.1. A közgyűlésről, az Elnökség üléseiről részletes jegyzőkönyvet kell vezetni.

5.2. A testületek jegyzőkönyveinek tartalmazniuk kell különösen:

– a megjelent szavazóképes tagok számát (az Elnökség esetében név szerint),

– a határozatképességet,

– a véglegesített napirendet,

– a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is,

– a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését,

– a közgyűlési döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát

5.3. A jegyzőkönyveket hitelesítik:

– a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és két, a közgyűlés által megválasztott hitelesítő tag,

– az Elnökségi jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és az elnök.

5.4. A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

– a határozat véglegesített szövegét,

– a határozathozatal időpontját,

– annak érvényességi körét, hatályát,

– a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát.

V. Az Egyesület vagyona, pénzügyi eszközei és gazdálkodása

1. Az Egyesület pénzügyi forrásai: tagdíjak, pártoló tagsági díjak, rendezvények és kiadványok készítésének tiszta bevételei, pályázatokon nyert pénzeszközök, támogatói befizetések, tagok tagdíjon felüli felajánlása. A működés során szerzett bevételek, tárgyi eszközök az Egyesület vagyonát képezik.

2. Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik, évente készít egyszerűsített beszámolót és mérleget, melyet a közgyűlés hagy jóvá. Az Elnökség az elmúlt év gazdálkodásáról a közgyűlésnek beszámolni köteles.

3. Az adományozott, vagy pályázatokon nyert bevételi forrásokat, mint a tagság tulajdonát kell kezelni.

4. Az Egyesület bevételeit nem osztja fel, azt céljai megvalósítására fordítja. Minden vagyon és jövedelem az Egyesület alapcéljait szolgálja a nonprofit működés alapelvei szerint.

5. Az Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség-vállalásaiért vagyona mértékéig felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel.

6. Az Elnökség által készített beszámolót és közhasznúsági jelentést a határozatképes Elnökség megtárgyalja, és azok elfogadásáról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt.

7. Az Egyesület megszűnése esetén fennmaradó vagyonáról a közgyűlés dönt.

8. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.

VI. Az Egyesület képviselete

1. Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel.

2. Az Egyesület bankszámlája felett bármely két elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni. A bankszámla feletti rendelkezési jogot kizárólag együttesen lehet gyakorolni.

VII. Nyilvánosság

1. Az Egyesület a közgyűlés időpontja előtt legalább 5 nappal az internetes honlapján (https://kepolvasok.hu) megjelenteti a közgyűlésről szóló tájékoztatását.

2. Az Egyesület tevékenységéről, a szolgáltatás igénybevételi módjáról, továbbá a gazdálkodás legfontosabb adatairól a nyilvánosságot évente egy alkalommal az internetes honlapja (https://kepolvasok.hu) segítségével tájékoztatja.

3. Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. törvény 18-20. §-ai az irányadók. Az Egyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig internetes honlapján (https://kepolvasok.hu) a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

4. Az Egyesület irataiba bárki szabadon betekinthet, azokat az irattározás helyszínén tanulmányozhatja. Ez iránti igényüket az elnöknek jelzik szóban vagy írásban, aki 10 napon belül az igénylő taggal egyeztetett időpontban biztosítja a betekintést.

5. Az Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, arról – a saját költségére – másolatot készíthet. Mivel a közhasznúsági jelentés része az Egyesület beszámolója, valamint működésének és szaktevékenységének legfontosabb adatai, ezek nyilvánosságára is ugyanez a szabály vonatkozik.

6. A Közgyűlés, valamint az Elnökségi ülés döntéseiről a nyilvánosságot két héten belül az internetes honlapja (https://kepolvasok.hu) segítségével tájékoztatja. A döntések megismerését a Közgyűlésen, valamint az Elnökségi ülésen résztvevők a helyszínen aláírásukkal igazolják, a távollévő érintettek tájékoztatása postai küldemény formájában történik.

VIII. Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik:

– ha a feloszlatást a tagság 2/3 része megszavazza;

– ha más Egyesülettel egyesül;

– ha a bíróság megszünteti

– ha a bíróság feloszlatja.

Az Egyesület megszűnése esetén annak pénzbeli vagyonával és más felszerelési tárgyaival a hitelező kielégítése után az Egyesület Elnöksége a közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult rendelkezni, oly módon, hogy azok továbbra is a közösségi közművelődét szolgálják.

A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

IX. Záró rendelkezések

Az Egyesületi tagdíj mértékét a közgyűlés évente határozhatja meg. 2022. évben 5000 forint (április 30-ai befizetési határidővel), de a tagok saját belátásuk és anyagi lehetőségeihez mérten magasabb összeggel is hozzá járulhatnak az Egyesület működési kiadásainak elősegítéséhez. A tiszteletbeli tagok mentesek a tagdíjfizetés alól, a pártoló tagok éves tagdíja a rendes tagdíj minimum kétszerese. A tagdíj befizetésének határideje tárgyév március 31.

A tagsági igazolvány érvényességi ideje – a tárgyévet követő évi tagdíj befizetési határidejével egyezően- tárgyévet követő év március 31. Az érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkezők névsorát az Egyesület honlapja (https://kepolvasok.hu) tartalmazza.

Az alapszabályban nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezési az irányadók.

Az Egyesület felett a törvényességi felügyeletet az illetékes ügyészség a reá irányadó szabályok szerint látja el.

Az Alapszabályt a Közgyűlés 2022. június 18-án, Jenőben fogadta el.

Az Egyesületet a Székesfehérvári Törvényszék 07-02-0003396 szám alatt 2022.07.27-én vette nyilvántartásba.

 

2022.08.01.


Tagdíj: 

  • 2022.07.01 - 2023.06.30. : 5000 Ft
  • 2023.07.01 - 2024.06.30. : 8000 Ft